Острозька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 467
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Педагогічна преса
Структура та органи управління закладу освіти
1. Керівництво закладом освіти здійснює директор, повноваження якого визначаються Законами України «Про освіту»,
 «Про загальну середню освіту», Статутом школи та колективною угодою між адміністрацією школи та трудовим
 колективом. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, 
фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Керівник є представником закладу освіти у відносинах з 
державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності 
в межах своїх повноважень.
1.1. Керівник закладу освіти призначається та звільняється з посади рішенням засновника або уповноваженого ним органу.
1.2. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

- організовує діяльність закладу освіти;

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

- призначає на посаду та звільняє з посади заступників директора педагогічних та інших працівників закладу, визначає

їх функціональні обов’язки;

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

- забезпечує своєчасне та якісне подання статистичної звітності;

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

- сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

- здійснює інші повноваження, що делеговані засновником закладу освіти або уповноваженим ним органом та/або

передбачені Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».                                 

2. Вищим органом громадського самоврядування школи є загальні збори його колективу, що скликаються не менш

як один раз на рік.

 Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
  • працівників навчального закладу — зборами трудового колективу;
  • учнів навчального закладу другого-третього ступеня — класними зборами;
  • батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.

Термін їх повноважень становить 1 рік

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради школи, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх

загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

Загальні збори:

  • обирають раду школи, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
  • заслуховують звіт директора і голови ради школи;
  • розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального
  • закладу;
  • затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші
  • напрями діяльності навчального закладу;
  • приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

3. У період між загальними зборами діє рада школи.

3.1. Метою діяльності ради є:

  • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
  • об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та
  • удосконалення навчально-виховного процесу;
  • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школою;
  • розширення колегіальних форм управління школою;
  • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

3.2. Основними завданнями ради є:

  • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та
  • приватними інституціями;
  • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння
  • організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
  • формування навичок здорового способу життя;
  • створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
  • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;
  • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і
  • дослідно-експериментальної роботи педагогів;
  • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів ;
  • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та
  • виховання учнів;
  • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості
  • загальної середньої освіти;
  • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
  • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою
  • забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II-III ступенів навчання, батьків

і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами загальноосвітнього

навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

3.4. Рада школи діє на засадах:

  • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
  • дотримання вимог законодавства України;
  • колегіальності ухвалення рішень;
  • добровільності і рівноправності членства;
  • гласності.
 • працює за планом, що затверджується загальними зборами .

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту школи, доводяться в 7-и денний термін до

відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

Рада школи може приймати рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів, інклюзивних

класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з відділом освіти виконкому

Острозької міської ради.

У разі незгоди адміністрації школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне

питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового

комітету школи.

3.5. Очолює раду школи голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності школи, пов’язаної з

організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

3.6. Рада школи:

  • організовує виконання рішень загальних зборів ;
  • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов
  • національних меншин;
  • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує перспективний та річний плани роботи школи та
  • здійснює контроль за їх виконанням;
  • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту школи;
  • затверджує режим роботи школи;
  • сприяє формуванню мережі класів, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого
  • самоврядування;
  • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників
  • навчального закладу золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю за
  • “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у
  • навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;
  • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини
  • робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції
  • розвитку регіону, суспільства і держави;
  • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
  • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної
  • та фінансово-господарської діяльності;
  • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та
  • позашкільної роботи з учнями ;
  • виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
  • вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо
  • морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
  • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
  • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб,
  • які їх замінюють) до участі в позакласній та позашкільній роботі, до проведення оздоровчих та
  • культурно-масових заходів з учнями;
  • розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про
  • надання матеріальної допомоги учням;
  • розглядає питання родинного виховання;
  • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов
  • учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
  • сприяє педагогічній освіті батьків;
  • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
  • розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями ;
  • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
  • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;
  • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного
  • процесу;
  • може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст
  • їх роботи визначаються радою.

4.. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган-педагогічна рада.

Директор школи є головою педагогічної ради. 

4.1. Педагогічна рада розглядає питання: 
 - удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу; 
 - стан навчання предметів інваріантної складової робочого навчального плану та рівня навчальних досягнень учнів;
 - планування та режиму роботи школи; 
 - варіативної складової робочого навчального плану; 
 - переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження
 за успіхи у навчанні; 
 - підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний 
процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду; 
 - участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та
 науковими установами; 
- морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників школи; 
 - морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації
 навчально-виховного процесу; 
 - притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів , працівників школи за невиконання ними своїх обов'язків; 
 - педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю закладу. 
4.2. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік. Рішення педагогічної
 ради узагальнюються наказом по школі.
Календар
«  Листопад 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Архів записів
Copyright MyCorp © 2020 Конструктор сайтів - uCoz